måndag, mars 30

Tuffs bistånd imponerande?

I 45 år har Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) gjort skäl för sitt namn genom att finansiera många utmärkta projekt i Indien och andra fattiga länder. Här kommer ett sammandrag av 2014 års insatser:        

Tuffs biståndsverksamhet 2014
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet.

INBETALAT PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (793636-2)  ÅR   2014
För Indien                                                                                                          200 240 kr
(därav för mangogram                                                13 049) 
(därav till minnet av Bengt Citron                              (17400)
                                                                                        
För skola i Kongo (Elikia na Biso)                                                                         1 459
För barnbibliotek I Bagdad                                                                                     1 000
Ej öronmärkta bidrag                                                                                               7 700
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totalt inbetalat 2014:                                                                                        210 399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     UTBETALAT 2014:
Indien (därav 240 000  för år 2013)                                       450 000 kr
Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK)                       12 000
San Buenaventura, Bolivia                                                     10 000
Lina Vuskovic, Belgrad                                                             5 000
Elikia na Biso (Kongo)                                                              5 000
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                             2 357
Totala utbetalningar från insamlingskontot             484 757 kr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN
Alléskolan i Lerum (dagsverke)                                                   35 580 kr
Kumla skola i Tyresö (dagsverke)                                                48 060
Tyresö skola (dagsverke)                                                              33 551
Strandskolan, Tyresö (Öppet hus)                                                 52 600
Köpare av mangogram                                                                  13 049
Till minne av Bengt Citron                                                            17 400
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt 2014:                                                      200 240 kr
----------------------------------------------------------------------------------------------    

OMFATTANDE INDIENPROJEKT
För över 25 år sedan började Tuffs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs hundratals små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För Tuff-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag över 1000 elever undervisas. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.

Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats.  

De senaste åren har välbemedlade indier blivit så imponerade av dessa Tuff-projekt, att de bidragit med summor, som bland annat använts till inrättandet av två gymnasier och ett elevhem för gymnasieflickor. Flera fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.nu , där Tuffs partner Bhikhu Vyas' regelbundna rapporter finns att läsa.).

TUFF I INDIEN 2014
Under 2014 byggdes ett Tuff Guest House i byn  Bilpudi, våra partners högkvarter i Dharampur. För pengarna, som Tuff-kamrater och andra vänner till den bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron lämnade för att hedra hans minne, uppfördes en byggnad för kvinnliga elever och fick namnet Bengt Girls Hostel

2014 års pengar från Tuff har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av de sex skolor i Dharampur, vilka i slutet av 90-talet anlades för Tuff-pengar, men de har också räckt till delfinansiering av andra skolor och projekt.

I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. Fram till och med 2014 hade 125 000 mangoträd planterats i Dharampurs hundratals små fattiga byar. Bidragande till detta har inte minst varit Tuffs försäljning av mangogram, ”den perfekta presenten”. Finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av.

Två lärare från Alléskolan i Lerum besökte i november de många Tuff-projekten i Indien. Alléskolan tillhör de skolor (se ovan), som i många år genom dagsverken jobbat in pengar för Tuffs projekt.. Deras resa bekostades till största delen av att Alléskolan i somras fick Tuffs pris för ”berömvärt freds- och solidaritetsarbete”. De lämnade sedan från Indien en  entusiastisk telefonrapport i Radio Tuff om Tuff-projekten.

STÖD TILL SKOLPROJEKT I BOLIVIA
Under 2014 skickade Tuff 10 000 kr till San Buenaventura i Bolivia. Pengarna används till en skolbyggnad för ursprungsbefolkningen (indianerna). Projektet har förmedlats genom medlemmarna i Tuffs styrelse, Fernando och Sofia Quiroga

FATTIGA GAMLA I BELGRAD
Också under 2014 stödde Tuff Lina Vuskovics hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad, de flesta av dem flyktingkvinnor. De fick därmed råd att köpa mediciner och kunde skaffa varma kläder och förbättra sina bostäder mot vinterkylan. Eftersom det inte längre finns så många av de gamla kvinnorna kvar i livet inskränkte sig bidraget under 2014 till 5000 kr. 

DET NYA SKOLPROJEKTET I KONGO
Två Tuff-medlemmar, Marcus och Miza Landström, har gjort berömvärda insatser för rörelsehindrade kongolesiska barn genom att frakta rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel till kongolesiska barnhem. Sedan 2012 planerar de att försöka finansiera en skola bland 13 fattiga kongolesiska byar för barn till illitterata föräldrar. Skolan planeras att ha 300 elever, som hittills inte haft tillgång till undervisning. Den skall ha sex klassrum med undervisning i två skift per dag. Beräknad kostnad: 150 000 kr, alltså 25 000 kr per klassrum.

Under 2012 lämnade Tuff 25 000 kr som grundplåt till ett första klassrum. Genom solidariska människors generösa insatser kunde Tuff under 2013 skicka ytterligare 75 000 kr. Därmed var fyra av de sex planerade klassrummen finansierade. Bland annat har flera av de KTH-studenter, som ofta hjälper till med projektet, intervjuats i Radio Tuff (www.tyresoradion.se).

Under 2014 har tre av de sex klassrummen byggts klart och de tre andra är snart klara. Under året bidrog Tuff med 5 000 kr.

KONTINUERLIG INFORMATION OM TUFF-PROJEKTEN
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, är mycket kommunikativ och lämnar regelbundet rapporter på e-post. De förs in på Tuffs hemsida www.tuff.nu. Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se  Lokalpressen har också haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats. .

Det finns alltså anledning att bli Tuff-medlem genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 betala 200 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar