torsdag, juni 28

28 JUNI

28 JUNI
(Från Radio Tuff 1/7 2001)

28 juni 1389:Slaget vid Trastfältet i nuvarande Kosovo. Turkarna besegrar serberna. Om jag minns rätt har denna dag (S:t Veitsdagen eller S:t Vitusdagen??) firats som någon slags serbisk nationaldag. Konstigt att fira ett gammalt nederlag men i alla fall mera sympatiskt än att fira en blodig seger.28 juni 1914: Den 20-årige serben Gavrilo Princip dödar det österrikiska tronföljarparet i Sarajevo. Det blir inledningen till första världskriget. Det förs av segermakterna för att "trygga världen åt demokratin" och för "att göra slut på alla krig". Det leder i stället till en epidemi av diktaturer i Europa och sedan fram till det ännu värre andra världskriget.28 juni 1919: Freden i Versailles undertecknas. Den är närmast ett diktat, eftersom förlorarna inte fått delta i förhandlingarna utan bara har att skriva under. "Nazismen föddes i Versailles", brukar det hävdas.28 juni 2001: Expresident Milosevic utlämnas till Haag. Både landets president och högsta domstol körs över. Dagen efter sammanträder "givarländerna", som ställt ca 13 miljarder kronor i utsikt till återuppbyggnad av Serbien. Men skadorna av Nato-bombningarna beräknas till mellan 300 och 600 miljarder kronor. Till ironin hör också, att domstolen ligger vid Churchill Lane i Haag. Det var Churchill som var den högste ansvarige för att någon miljon tyska barn, kvinnor och obeväpnade män dödades eller skadades svårt av brittiska terrorbombningar. Han var också en varm tillskyndare av den största etniska rensning som gjorts i Europa, den av 14 miljoner tyskar kring krigsslutet 1945. 2,2 miljoner av dem dog eller dödades vid fördrivningen. Men nu skall Milosevic dömas för bland annat etnisk rensning. Är det också han som är skyldig till att uppåt en miljon serber flytt eller rensats--bland annat från Kosovo-- till fattighuset Serbien?I Nürnberg efter andra världskrigets slut hängdes den tyske utrikesministern von Ribbentrop för "brott mot freden", det vill säga anfallskrig. Så tursamt att Natoanfallet 1999 bara var en "humanitär intervention"!28 juni 2001:Sveriges Television visar ett avsnitt om "presidentens män". Kissinger spelar en huvudroll. Alldeles öppet redovisas, hur CIA stödde militärkuppen mot den folkvalde Allende i Chile 1973 och därigenom förde generalen Pinochet till makten. Hur många miljoner vietnameser, kambodjaner och laotier var det som amerikanska bomber dödade på den tiden? Men låt oss --för att inte komplicera ädelmodet i vårt västliga rättspatos-- kalla också detta gigantiska massmord på civila för humanitärt!-----------------------------------------------------------------------Åke Sandin i Radio Tuff 1 juli 2001
-----------------------------------------------------------------------
Übersetzung des Manuskripts eines für den 1.Juli 2001 geplanten 30.6.2001
Radioprogrammes einer schwedischen Lokalstation in Stockholm

Programmchef und Verfasser: Åke Sandin

28. Juni 1389:
Schlacht am Amselfeld im jetzigen Kosovo. Die Türken besiegen die Serben. So viel ich mich erinnere, wurde dieser Tag (St.Veits- oder St.Vitustag) als eine Art serbischer Nationaltag gefeiert. Sonderbar, eine alte Niederlage zu feiern – aber auf jeden Fall sympathischer, als einen blutigen Sieg.

28. Juni 1914:
Der 20jährige Serbe Gavrilo Princip tötet in Sarajevo das Österreichische Thronfolgerpaar. Dies wird der Auftakt zum Ersten Weltkrieg. Er wird von den Siegermächten geführt, um „die Demokratie in der Welt zu sichern“ und „alle Kriege zu beenden“. Dagegen führt er in Europa zu einer Epidemie an Diktaturen und später zum noch schlimmeren Zweiten Weltkrieg.

28. Juni 1919:
Der Friede wird in Versailles unterzeichnet. Er ist am ehesten ein Diktat, da die Verlierer an den Verhandlungen nicht teilnehmen durften und nur zu unterschreiben hatten.
„Der Nazismus wurde in Versailles geboren“ pflegt man zu sagen.

28. Juni 2001:
Expräsident Milosevic wird nach Den Hag ausgeliefert. Sowohl der Präsident des Landes als auch der Oberste Gerichtshof wird überfahren. Am Tag darauf versammeln sich die „Geberländer“ und stellen etwa 3 Milliarden DM für den Wiederaufbau Serbiens in Aussicht. Die Schäden der NATO-Bomben werden auf 60 bis 120 Milliarden DM geschätzt (laut Svenska Dagbladet).
Zur Ironie gehört auch, daß der Gerichtshof in der Churchill Lane in Den Haag liegt. Churchill war der Höchstverantwortliche für etwa eine Million tote oder schwerverletzte deutsche Kinder, Frauen und unbewaffnete Männer durch britische Terrorbombenangriffe. Er war auch ein warmer Befürworter der größten ethnischen Säuberung in Europa, der von 14 Millionen Deutschen zu Kriegsende 1945. 2,2 Millionen von ihnen starben oder wurden bei der Vertreibung getötet. Nun soll Milosevic unter anderem wegen ethnischer Säuberung angeklagt werden. Ist er auch dafür schuldig, daß nahezu 1 Million Serben in das Armenhaus Serbien flohen oder gesäubert wurden – unter anderem aus Kosovo?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Nürnberg der Deutsche Außenminister von Ribbentrop wegen „Verbrechen gegen den Frieden“ gehängt, d.h. wegen Anfallskrieg. Was für ein Glück, daß der NATO-Anfall 1999 eine „humanitäre Intervention“ war!

28. Juni 2001:
Das Schwedische Fernsehen zeigt einen Abschnitt über „die Männer des Präsidenten“. Kissinger spielt eine Hauptrolle. Ganz offen wird dargelegt, wie der CIA den Militärputsch gegen den vom Volk gewählten Allende in Chile 1973 unterstützte und dadurch Pinochet an die Macht führte. Wie viele Vietnamesen, Kambodschaner und Laoten wurden seinerzeit von amerikanischen Bomben getötet? Aber laßt uns – um die edle Gesinnung unseres westlichen Rechtspathos nicht zu komplizieren – auch diesen gigantischen Massenmord an Zivilisten als „humanitären Einsatz“ bezeichnen.

söndag, april 15

Kinas hotfullhet ("gula faran") eller….

OM ROLLERNA VORE OMBYTTA

Har varit i Nordafrika i två veckor (våren 2001) och de enda nyheter jag då haft tillgång till har varit BBC, CNN och Deutsche Welle. Förutom att Milosevic fortsatte att demoniseras handlade det mesta om det amerikanska spionplanet, som nödlandat i Kina. Mycken uppmärksamhet ägnades den några dagar kvarhållna amerikanska besättningen. Bland annat förekom intervjuer med tårögda anhöriga.

Låt oss leka med tanken att rollerna vore ombytta, dvs att Kina är världens ledande supermakt, ekonomiskt, teknologiskt och medialt överlägset andra länder och i ledningen för världens klart starkaste militärallians.

Variant 1 (Kosovo)

Kina pressar Israel till förhandlingar om Västbanken. Arafat ställs åt sidan till förmån för mera militanta förhandlare, typ Hamas. Man kräver att få stationera kinesiska trupper i Israel med full rörelsefrihet inom landet och undantagna från israelisk lag och rättskipning. Israel vägrar -- liksom alla självständiga länder skulle göra i det läget.

Israels "bristande förhandlingsvilja" tas som förevändning för ett anfall, som av kinesisk propaganda betecknas som en "humanitär intervention". Under 77 dygn bombas Israel av Kina och dess arton allierade länder. Det leder till en massflykt av palestinier, en tragedi som världsmedia under kinesisk ledning ger Israel skulden för och som dagligen på ett skakande sätt skildras i all värdens TV.

Bombningarna förstör stora delar av den israeliska infrastrukturen och dödar tusentals civila, däribland också en del palestinska flyktingar. Även skolor och sjukhus träffas av Kinas humanitära bomber liksom i yttrandefrihetens namn den största TV-stationen. USA:s ambassad i Israel får en fullträff, varvid tre amerikaner dödas. USA protesterar men måste i övrigt finna sig i att titta på.

Medan hans land förstörs av Kina-alliansens bomber blir Israels folkvalde premiärminister anklagad för krigsförbrytelser och skall åtalas i en domstol som Kina pressat fram genom FN. Han demoniseras i världsmedia genom att kallas "diktator", "Mellanösterns slaktare", "folkmördare" etc.

Till sist går Israel med på att utrymma Västbanken, som besätts av trupper från Kina och dess allierade. De palestinska flyktingarna strömmar tillbaka. Men nu börjar en etnisk rensning som tyvärr verkar bli oåterkallelig. Hundratusentals judar drivs i väg från sina boplatser. Det sker utan att världssamfundet och medierna nämnvärt reagerar. Judarna terroriseras, många av dem dödas och palestinska trupper går in i det som är kvar av Israel, där de i gränstrakterna utövar terror.

Israel utsätts för sanktioner, även från neutrala länder såsom Sverige. Det utarmar landet och arbetslösheten stiger katastrofalt. Kina kräver i "demokratins" namn att det israeliska folket väljer en Kina-vänligare regering, annars kommer de förödande sanktionerna att fortsätta. Israels oppositionspartier får kraftig ekonomiskt stöd och får också flera röster än den sittande regeringen. Men de får inte absolut majoritet, vilket krävs för regimskifte. Det ordnas dock genom en av Kina påhejad revolt, då bland annat riksdagsbyggnaden, Knesset, sätts i brand.

Efter ekonomiska påtryckningar går det ruinerade Israel med på att arrestera den förre presidenten.

Variant 2 (Den ryska ubåten Kursks förlisning)

Sommaren 2000 har Storbritannien en flottövning norr om Skottland i trakten av Shetlandsöarna. Den bevakas av kinesiska ubåtar. Plötsligt kommer meddelandet att en av britternas mest moderna ubåtar saknas. Det visar sig att den har förlist, varvid över hundra brittiska flottister har omkommit. En av de kinesiska ubåtarna observeras senare att ha gått in i en Kina-allierad hamn för reparationer. Höga brittiska politiker och militärer uttrycker sin övertygelse om att deras ubåt blivit rammad av en kinesisk. Någon fullständig klarhet har dock inte nåtts, eftersom bärgningen av den sjunkna ubåten har uppskjutits ett år.

Variant 3 (USA-ubåt rammar en japansk fisketrålare)

Kinas flotta har baser över hela världen och patrullerar världshaven. Vintern 2001 rammar en kinesisk ubåt en kanadensisk fisketrålare, varvid uppåt tio kanadensiska ungdomar dödas.

Variant 4 (Ett av USA:s spionplan krockar)

Kinas spionplan, försedda med den mest sofistikerade tekniska utrustningen, inhämtar dagligen uppgifter om andra länder genom flygspaning inpå gränserna. Inte minst bevakas USA, av Kina betraktat som en framtida konkurrent om världshegemonin. USA svarar med att låta sina egna jaktplan skugga de kinesiska spionplanen.

Våren 2001 råkar ett amerikanskt plan kollidera med ett kinesiskt spionplan alldeles utanför amerikanskt territorialvatten. Det amerikanska planet störtar och piloten omkommer. Det kinesiska planet nödlandar på en amerikansk flygbas på Hawaji. Besättningen kvarhålls i över en vecka, vilket väcker världsvid upprördhet genom de av Kina dominerande medierna.

(Åke Sandin i Radio Tuff den 15 april 2001)