onsdag, maj 21

Bernt Jonsson: ALLT STARKARE STÄLLNING FÖR ICKEVÅLD

(Den 12 maj hördes den kristne debattören och fredsaktivisten Bernt Jonsson i Sveriges Radios program OBS med följande text):

Inga nyheter är goda nyheter. Det är medievärldens klassiska variant av Hälsan tiger still. Det är en viktig förklaring till att nyhetsrapporteringen tenderar att prioritera dramatik, katastrofer och våldsamma konflikter, nya väpnade konflikter borde jag kanske säga, nya katastrofer, nya skandaler. Efter att en lång tid ha stått i centrum är Syrien är nu nästan helt ute ur mediebilden. Det beror inte på att inbördeskriget minskat i intensitet. Skälet är att omvärlden tappat intresset. På samma sätt är det en tidsfråga, innan även Krim och Ukraina försvinner från tidningssidorna och tv-skärmarna, om det inte blir en ny dramatisk upptrappning.

Nyheter ses framför allt som en mängd droppar i tidens ström, medan långsammare vågor, skeenden och processer har svårt att göra sig gällande i nyhetsflödet. Det är en viktig orsak till föreställningen, att konflikter ofta leder till våldsamma urladdningar. I själva verket är det alldeles tvärtom. De allra flesta konflikterna blir lösta med fredliga medel. Det gäller mellan individer, inom familjerna, på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, mellan etniska grupper, inom och mellan nationer och stater. Dock når rapporter om dessa ickevåldslösningar rätt sällan medierna. Än mindre lyfter dessa fram, att konflikter är inte bara oundvikliga utan även positiva och nödvändiga. Utan konflikter stagnerar ett samhälle. De ger energi till viktiga förändringar.

ett område är föreställningen om våldets närvaro och nödvändighet särskilt stark, nämligen i befrielserörelsers motstånd mot förtryck. Det finns fortfarande en revolutionsromantik, som legitimerar användning av våld, och nya makthavare hyllar ofta fram sina egna väpnade insatser som avgörande.  Ändå visar studier, att bruk av våld oftast inte bäddar för en lugn och fredlig utveckling efter att en diktator störtats. Det beror sannolikt på att en väpnad revolution premierar en våldsam maskulinitet och en patriarkal elit. Kring den byggs sedan nationella myter. När freden bryter ut, har många ledare svårt att ställa om till fredliga medel. Vid kritik från oppositionen blir frestelsen stor att tillgripa hårda medel. Revolutionen äter sina barn.

Alternativet till väpnat våld mot förtryckare är inte – som så många trott – passivitet och underkastelse. Nu börjar alltmer forskning visa, att detta är en felsyn. I boken Recovering Nonviolent History. Civil Resistance in Liberation Struggle har Maciej J Bartkowski sammanställt studier av inte mindre än 45 fall av civilt ickevåldsmotstånd. En del exempel går ända tillbaka till 1700-talet. Hans ambition har varit att återvinna ickevåldets försummade historia och att visa, att civilt motstånd i kampen för befrielse haft en mycket större roll än allmänt känt.

Bartkowski visar, att exemplen på civilt ickevåldsmotstånd blir allt fler. Under 1900-talets första hälft noterades åtta fall, under den andra halvan av förra seklet var det 65 fall, och från millennieskiftet finns det redan 50 exempel på civilt motstånd. Framgång smittar, medan våldets pris avskräcker.

Lika lite som väpnat motstånd kan garantera framgång kan ickevåld göra det, men erfarenheten talar för att den senare metoden ofta leder till större och förblivande framsteg. Det hänger samman med att fler människor både kan och behöver engagera sig i ett civilt motstånd. Det kan fungera som en kuvös för demokrati, om det är tillräckligt organiserat. Till dess karakteristika hör nämligen vikten av breda koalitioner, skicklighet att förhandla, rationella överväganden, kompromisser och måttlighet. Alltså sådant som behövs för ett demokratiskt styrelseskick.

Det räcker ju inte med att störta förhatliga diktatorer som Saddam Hussein, Muammar Ghadaffi och Hosni Mubarak. De två första avsattes med våld, och Mubarak förlorade makten i en folklig ickevåldsrevolution, som dock kidnappades av bättre organiserade krafter. Vägen till frihet, rättvisa, demokrati går via organisation.

Bartkowski pekar på två viktiga faktorer för att civilmotstånd ska bli framgångsrikt:
1.     Att kvinnorna kan delta i kampen på ett helt annat sätt än vid ett väpnat motstånd. Ändå har detta förbisetts av ickevåldspionjärer som David Thoreau och Leo Tolstoy och även av Gene Sharp, den forskare som med sin bok om 198 ickevåldsmetoder banade väg för forskning på området.
2.     Att civilmotståndet uppmärksammas och stöds av det internationella samfundet, initialt oftast av det civila samhällets organisationer, sedan av medierna och slutligen även på regeringsnivå. Det är inte minst viktigt, då det handlar om frigörelse från kolonialmakter. I slutänden är det dock alltid motståndet på plats, som blir avgörande.

En tredje faktor, som Bartkowski dock inte nämner, är det etiska dilemma som ligger i att använda väpnat våld för att skapa ett demokratiskt samhälle präglat av ickevåld. Metoden riskerar nämligen att sabotera målet. Därför behöver allt fler ta till sig den slutsats den amerikanske civilrättsaktivisten A J Muste drog för ett halvsekel sen: Det finns ingen väg till fred; fred är vägen.
---------------------------------------------------------------
Bra gjort av Bernt Jonsson som i Sveriges Radios program OBS påminde oss om det överlägsna alternativet till krigiskt massmördande, det vill säga ickevåld. Alltför sällan numera framhålls denna metod. Den var faktiskt mycket mera omtalad för 40-50 år sedan, då medierna ofta hyllade ickevåldskämpar såsom Gandhi och Martin Luther King.

Två Tuff-medlemmar här i Tyresö var på 60-talet bland de fyra som skrev boken "FREDSPOLITIK - CIVILMOTSTÅND". Det var Lennart och Åsne Liedén, fortfarande aktiva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar